General Conditions

Artikel 1: Definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer: 7389.92.40. 1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tulip: Tulip Expats Services VoF, gevestigd aan de Malakkastraat 88 (2585 SR) te ‘s-Gravenhage, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Tulip een overeenkomst aangaat. c. Partijen: Tulip en Opdrachtgever. d. Opdracht: de in overleg tussen Opdrachtgever en Tulip bepaalde werkzaamheden en/of diensten, welke door Tulip ten behoeve van Opdrachtgever zullen worden verricht en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder de bepaalde werkzaamheden en/of diensten zullen geschieden en derhalve wederzijds zijn overeengekomen, met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek. e. Overeenkomst: de door partijen schriftelijk overeengekomen opdracht. f. Derden: bij de uitvoering van de opdracht, niet tot de onderneming van Tulip behorende, ingeschakelde deskundigen, hierbij moet bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, worden gedacht aan HR deskundigen, fiscalisten en boekhouders.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Voor zover tussen partijen schriftelijk niet anders is overeengekomen, zijn de bedingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door Tulip ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en/of diensten en op iedere opdracht van Opdrachtgever aan Tulip, daaronder begrepen iedere vervolg opdracht, gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. 2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever. Derhalve worden eventuele algemene voorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3. Het niet verlangen van strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden door Tulip houdt niet in dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn dan wel dat Tulip op enigerlei wijze afstand doet van het recht om op enig moment alsnog stipte naleving van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offerte

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 3.2. De in de offerte genoemde geldigheidsduur is bindend. 3.3. Kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in een offerte binden Tulip niet. 3.4. De offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. 3.5. Wanneer Opdrachtgever een offerte ondertekent, dan worden deze Algemene Voorwaarden door Tulip als bekend en daarmee als aanvaard beschouwd.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door middel van: het ondertekend retourneren van de offerte door Opdrachtgever aan Tulip, of; het elektronisch accorderen van de offerte door Opdrachtgever aan Tulip. 4.2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is Tulip daar niet aan gebonden. 4.3. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Tulip en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn degenen die voor of ten behoeve van Tulip, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

Artikel 5: Prijzen

5.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden alle werkzaamheden na overleg door Tulip in rekening gebracht op basis van één van de twee onderstaande methoden: a. Uurtarief: alle door Tulip uitgevoerde werkzaamheden worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van een uurtarief van tenminste € 85,00. b. Fixed fee: Tulip en Opdrachtgever komen voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden een vast bedrag overeen waartegen de overeengekomen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 5.2. Tulip behoudt zich het recht voor om te allen tijde de overeengekomen prijs te verhogen met de meerkosten waarmee Tulip wordt geconfronteerd wegens verhoging van de geldende btw-tarieven dan wel andere heffingen van overheidswege. 5.3. Alle kosten die bij Tulip in rekening worden gebracht en welke rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het inschakelen van derden, door Tulip ten behoeve van Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. 5.4. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw.

Artikel 6: Verplichtingen Tulip

6.1. Tulip zal de door haar dan wel namens haar te verrichten werkzaamheden en/of diensten goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de opdracht uitvoeren conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. De werkzaamheden en/of diensten worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen. 6.2. Tulip verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen.

Artikel 7: Verplichtingen van Opdrachtgever

7.1. Opdrachtgever stelt Tulip in de gelegenheid de werkzaamheden en/of diensten te verrichten. 7.2. Opdrachtgever voorziet Tulip tijdig van alle, voor de deugdelijke verrichting van de werkzaamheden en/of diensten, benodigde gegevens. Tulip is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van de aan Tulip verstrekte informatie. De uitvoeringstermijn van overeenkomst vangt aan op het moment dat Opdrachtgever alle noodzakelijke gegevens aan Tulip heeft verstrekt. 7.3. Opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het Tulip onmogelijk maken de opdracht naar behoren uit te voeren. 7.4. Tulip is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten door te berekenen aan Opdrachtgever zodra aan artikel 7.1., 7.2. en/of 7.3. geen gevolg wordt gegeven.

Artikel 8: Uitvoering van de opdracht

8.1. Tulip is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen. 8.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Tulip het recht bepaalde werkzaamheden en/of diensten te laten verrichten door andere medewerkers binnen Tulip of derden welke niet tot de onderneming van Tulip behoren. 8.3. Tulip draagt er zorg voor dat de door haar dan wel namens haar te verrichten werkzaamheden en/of diensten worden verricht door ter zake deskundige personen. 8.4. Tulip is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 8.5. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de opdracht is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever Tulip schriftelijk in gebreke moeten stellen. Tevens dient Opdrachtgever Tulip de kans te geven om de verplichtingen uit de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

Artikel 9: Betaling

9.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van facturen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. 9.2. De in artikel 9.1. bedoelde betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Indien Opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Tulip gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 9.3. Indien Tulip over dient te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag komen de daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen conform het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ aan Opdrachtgever worden berekend met een minimum van € 40,00 en een maximum van 15% van het factuurbedrag. 9.4. Betalingen door Opdrachtgever strekken eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom. 9.5. Tulip is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen uit de overeenkomst te verlangen.

Artikel 10: Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden verricht door Tulip voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst, zoals is bedoeld in artikel 4, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van een uurtarief van € 85,00.

Artikel 11: Noodzakelijke werkzaamheden

11.1. Tulip is gerechtigd, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, werkzaamheden te verrichten dan wel door derden te laten verrichten indien zij zulks noodzakelijk acht voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht. 11.2. Alle door Tulip uitgevoerde werkzaamheden, zoals is bedoeld in artikel 11.1., worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van een uurtarief van € 85,00. 11.3. Alle kosten die bij Tulip in rekening worden gebracht in verband met het inschakelen van derden, zoals is bedoeld in artikel 11.1., komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1. Tulip is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst, op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; er na het sluiten van de overeenkomst aan Tulip feiten en omstandigheden bekend zijn geworden, die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal komen; er een omstandigheid ontstaat waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; Opdrachtgever weigert om te voldoen aan een verzoek als bedoeld in artikel 9.6.. 12.2. In geval van opschorting of ontbinding door Tulip op grond van een omstandigheid zoals is bedoeld in artikel 12.1., is Tulip op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan. 12.3. Indien een situatie, zoals is beschreven in de voorgaande leden van dit artikel, zich voordoet, behoudt Tulip zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen, indien zij directe dan wel indirecte schade lijdt.

Artikel 13: Overmacht

13.1. In geval van overmacht heeft Tulip het recht, na kennisgeving aan Opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. 13.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Tulip onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Tulip kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de opdracht voorzienbaar was. 13.3. Als overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door openbare nutsbedrijven of anderszins verstoring van energievoorzieningen, in gebreke blijven met aflevering door overige leveranciers, stakingen en uitsluitingen, verkeersstoornissen, machinedefecten (computers inbegrepen), maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, oorlog, mobilisatie, brand- of waterschade, overstroming of andere natuurrampen, diefstal, het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, epidemieën en andere onvoorziene niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen omstandigheden. 13.4. Duurt de overmachtsituatie langer dan één (1) maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, een en ander in overeenstemming met wat verder in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. 13.5. In geval van overmacht van Tulip heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Tulip als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 13.6. Tulip is gehouden Opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich aan de kant van Tulip een geval van overmacht voordoet.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1. Tulip is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van de werkzaamheden en/of diensten in het kader van de opdracht redelijkerwijs mag worden vertrouwd. 14.2. Voorzover tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor Tulip het gevolg zijn van de omstandigheid dat Opdrachtgever diens verplichtingen als bedoeld in artikel 7.1., 7.2. en/of 7.3. niet, niet tijdig, of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is Tulip daarvoor niet aansprakelijk. 14.3. Tulip is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen en/of stagnatieschade, welke Opdrachtgever mocht lijden door gebreken in de uitvoering van de opdracht. 14.4. In geval niettegenstaande de in artikel 14.3. vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op Tulip mocht rusten, dan zal de aansprakelijkheid van Tulip in ieder geval niet het factuurbedrag van de betreffende opdracht te boven gaan. Het voorgaande geldt eveneens voor directe schade. 14.5. Tulip gaat er vanuit dat Opdrachtgever alle wettelijke verplichtingen nakomt. 14.6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Artikel 15: Auteursrecht

Het auteursrecht op door Tulip vervaardigde documenten of anderszins in het kader van opdracht vervaardigde schriftelijke stukken berust bij Tulip, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het stuk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tulip zullen door Opdrachtgever geen gegevens, tekstgedeelten of uittreksels uit vorenbedoelde schriftelijke stukken worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden met het oogmerk op verspreiding.

Artikel 16: Diversen

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tulip op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Tulip de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de opdracht.

Artikel 17: Geschillen

17.1. Ieder geschil dat zich tussen partijen mocht voordoen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. 17.2. Op alle door Tulip gedane aanbiedingen en afgesloten overeenkomsten alsmede op alle uit de uitvoering daarvan voortvloeiende of daarmede nadere (deel)overeenkomsten met Opdrachtgever is met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 18: Slotbepalingen

18.1. Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht behouden. 18.2. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Tulip geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. 18.3. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2013.

General Conditions

Artikel 1: Definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer: 7389.92.40. 1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tulip: Tulip Expats Services VoF, gevestigd aan de Malakkastraat 88 (2585 SR) te ‘s-Gravenhage, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Tulip een overeenkomst aangaat. c. Partijen: Tulip en Opdrachtgever. d. Opdracht: de in overleg tussen Opdrachtgever en Tulip bepaalde werkzaamheden en/of diensten, welke door Tulip ten behoeve van Opdrachtgever zullen worden verricht en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder de bepaalde werkzaamheden en/of diensten zullen geschieden en derhalve wederzijds zijn overeengekomen, met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek. e. Overeenkomst: de door partijen schriftelijk overeengekomen opdracht. f. Derden: bij de uitvoering van de opdracht, niet tot de onderneming van Tulip behorende, ingeschakelde deskundigen, hierbij moet bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, worden gedacht aan HR deskundigen, fiscalisten en boekhouders.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Voor zover tussen partijen schriftelijk niet anders is overeengekomen, zijn de bedingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door Tulip ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en/of diensten en op iedere opdracht van Opdrachtgever aan Tulip, daaronder begrepen iedere vervolg opdracht, gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. 2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever. Derhalve worden eventuele algemene voorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3. Het niet verlangen van strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden door Tulip houdt niet in dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn dan wel dat Tulip op enigerlei wijze afstand doet van het recht om op enig moment alsnog stipte naleving van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offerte

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 3.2. De in de offerte genoemde geldigheidsduur is bindend. 3.3. Kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in een offerte binden Tulip niet. 3.4. De offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. 3.5. Wanneer Opdrachtgever een offerte ondertekent, dan worden deze Algemene Voorwaarden door Tulip als bekend en daarmee als aanvaard beschouwd.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door middel van: het ondertekend retourneren van de offerte door Opdrachtgever aan Tulip, of; het elektronisch accorderen van de offerte door Opdrachtgever aan Tulip. 4.2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is Tulip daar niet aan gebonden. 4.3. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Tulip en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn degenen die voor of ten behoeve van Tulip, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

Artikel 5: Prijzen

5.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden alle werkzaamheden na overleg door Tulip in rekening gebracht op basis van één van de twee onderstaande methoden: a. Uurtarief: alle door Tulip uitgevoerde werkzaamheden worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van een uurtarief van tenminste € 85,00. b. Fixed fee: Tulip en Opdrachtgever komen voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden een vast bedrag overeen waartegen de overeengekomen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 5.2. Tulip behoudt zich het recht voor om te allen tijde de overeengekomen prijs te verhogen met de meerkosten waarmee Tulip wordt geconfronteerd wegens verhoging van de geldende btw-tarieven dan wel andere heffingen van overheidswege. 5.3. Alle kosten die bij Tulip in rekening worden gebracht en welke rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het inschakelen van derden, door Tulip ten behoeve van Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. 5.4. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw.

Artikel 6: Verplichtingen Tulip

6.1. Tulip zal de door haar dan wel namens haar te verrichten werkzaamheden en/of diensten goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de opdracht uitvoeren conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. De werkzaamheden en/of diensten worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen. 6.2. Tulip verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen.

Artikel 7: Verplichtingen van Opdrachtgever

7.1. Opdrachtgever stelt Tulip in de gelegenheid de werkzaamheden en/of diensten te verrichten. 7.2. Opdrachtgever voorziet Tulip tijdig van alle, voor de deugdelijke verrichting van de werkzaamheden en/of diensten, benodigde gegevens. Tulip is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van de aan Tulip verstrekte informatie. De uitvoeringstermijn van overeenkomst vangt aan op het moment dat Opdrachtgever alle noodzakelijke gegevens aan Tulip heeft verstrekt. 7.3. Opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het Tulip onmogelijk maken de opdracht naar behoren uit te voeren. 7.4. Tulip is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten door te berekenen aan Opdrachtgever zodra aan artikel 7.1., 7.2. en/of 7.3. geen gevolg wordt gegeven.

Artikel 8: Uitvoering van de opdracht

8.1. Tulip is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen. 8.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Tulip het recht bepaalde werkzaamheden en/of diensten te laten verrichten door andere medewerkers binnen Tulip of derden welke niet tot de onderneming van Tulip behoren. 8.3. Tulip draagt er zorg voor dat de door haar dan wel namens haar te verrichten werkzaamheden en/of diensten worden verricht door ter zake deskundige personen. 8.4. Tulip is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 8.5. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de opdracht is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever Tulip schriftelijk in gebreke moeten stellen. Tevens dient Opdrachtgever Tulip de kans te geven om de verplichtingen uit de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

Artikel 9: Betaling

9.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van facturen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. 9.2. De in artikel 9.1. bedoelde betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Indien Opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Tulip gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 9.3. Indien Tulip over dient te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag komen de daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen conform het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ aan Opdrachtgever worden berekend met een minimum van € 40,00 en een maximum van 15% van het factuurbedrag. 9.4. Betalingen door Opdrachtgever strekken eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom. 9.5. Tulip is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen uit de overeenkomst te verlangen.

Artikel 10: Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden verricht door Tulip voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst, zoals is bedoeld in artikel 4, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van een uurtarief van € 85,00.

Artikel 11: Noodzakelijke werkzaamheden

11.1. Tulip is gerechtigd, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, werkzaamheden te verrichten dan wel door derden te laten verrichten indien zij zulks noodzakelijk acht voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht. 11.2. Alle door Tulip uitgevoerde werkzaamheden, zoals is bedoeld in artikel 11.1., worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van een uurtarief van € 85,00. 11.3. Alle kosten die bij Tulip in rekening worden gebracht in verband met het inschakelen van derden, zoals is bedoeld in artikel 11.1., komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1. Tulip is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst, op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; er na het sluiten van de overeenkomst aan Tulip feiten en omstandigheden bekend zijn geworden, die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal komen; er een omstandigheid ontstaat waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; Opdrachtgever weigert om te voldoen aan een verzoek als bedoeld in artikel 9.6.. 12.2. In geval van opschorting of ontbinding door Tulip op grond van een omstandigheid zoals is bedoeld in artikel 12.1., is Tulip op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan. 12.3. Indien een situatie, zoals is beschreven in de voorgaande leden van dit artikel, zich voordoet, behoudt Tulip zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen, indien zij directe dan wel indirecte schade lijdt.

Artikel 13: Overmacht

13.1. In geval van overmacht heeft Tulip het recht, na kennisgeving aan Opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. 13.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Tulip onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Tulip kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de opdracht voorzienbaar was. 13.3. Als overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door openbare nutsbedrijven of anderszins verstoring van energievoorzieningen, in gebreke blijven met aflevering door overige leveranciers, stakingen en uitsluitingen, verkeersstoornissen, machinedefecten (computers inbegrepen), maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, oorlog, mobilisatie, brand- of waterschade, overstroming of andere natuurrampen, diefstal, het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, epidemieën en andere onvoorziene niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen omstandigheden. 13.4. Duurt de overmachtsituatie langer dan één (1) maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, een en ander in overeenstemming met wat verder in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. 13.5. In geval van overmacht van Tulip heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Tulip als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 13.6. Tulip is gehouden Opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich aan de kant van Tulip een geval van overmacht voordoet.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1. Tulip is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van de werkzaamheden en/of diensten in het kader van de opdracht redelijkerwijs mag worden vertrouwd. 14.2. Voorzover tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor Tulip het gevolg zijn van de omstandigheid dat Opdrachtgever diens verplichtingen als bedoeld in artikel 7.1., 7.2. en/of 7.3. niet, niet tijdig, of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is Tulip daarvoor niet aansprakelijk. 14.3. Tulip is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen en/of stagnatieschade, welke Opdrachtgever mocht lijden door gebreken in de uitvoering van de opdracht. 14.4. In geval niettegenstaande de in artikel 14.3. vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op Tulip mocht rusten, dan zal de aansprakelijkheid van Tulip in ieder geval niet het factuurbedrag van de betreffende opdracht te boven gaan. Het voorgaande geldt eveneens voor directe schade. 14.5. Tulip gaat er vanuit dat Opdrachtgever alle wettelijke verplichtingen nakomt. 14.6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Artikel 15: Auteursrecht

Het auteursrecht op door Tulip vervaardigde documenten of anderszins in het kader van opdracht vervaardigde schriftelijke stukken berust bij Tulip, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het stuk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tulip zullen door Opdrachtgever geen gegevens, tekstgedeelten of uittreksels uit vorenbedoelde schriftelijke stukken worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden met het oogmerk op verspreiding.

Artikel 16: Diversen

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tulip op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Tulip de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de opdracht.

Artikel 17: Geschillen

17.1. Ieder geschil dat zich tussen partijen mocht voordoen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. 17.2. Op alle door Tulip gedane aanbiedingen en afgesloten overeenkomsten alsmede op alle uit de uitvoering daarvan voortvloeiende of daarmede nadere (deel)overeenkomsten met Opdrachtgever is met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 18: Slotbepalingen

18.1. Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht behouden. 18.2. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Tulip geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. 18.3. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2013.